BBC EDUCATION

Αιτήσεις συμμετοχής:
Τσιμισκή 33
(Στάση Αριστοτέλους)
2ος όροφ.
Θεσσαλονίκη 54624
2310-239294
2310-239293
bbc@otenet.gr

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

International Diploma in Sales Management  με Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

 
  Σε ποιούς απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας,  σε προϊσταμένους και διευθυντές πωλήσεων και marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται, σε στελέχη  τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, σε νέους πωλητές που χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα που έχουν ή που πρόκειται να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Σκοπός του πιστοποιημένου Μεταπτυχιακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων ώστε :

  • Να επανασχεδιάσουν το τμήμα πωλήσεων ώστε να πετύχουν ουσιαστική και αποδοτική διαχείριση στο νευραλγικό αντικείμενο των πωλήσεων 
  • Να στηρίζουν, να ενθαρρύνουν και να αξιολογούν τους πωλητές τους
  • Να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Διοίκηση τμημάτων Πωλήσεων
  • Να αναβαθμίσουν την ποιότητα και κατά συνέπεια την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
  • Να διατηρούνται «απασχολήσιμοι» στην αγορά εργασίας εφοδιάζοντας τους με επαγγελματικά μυστικά στη διαχείριση των πωλήσεων
  • Να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους σημείωμα
  •  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 

ECVET – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στο πρόγραμμα  εφαρμόζετε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Σε όλα μας τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι Απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.  

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

 

Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET

Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπου κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. 

Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

 

Τα ECVET του International Diploma Sales Management είναι 15.

 

Εκτιμώμενη Διάρκεια προγράμματος 400 μήνες

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην Εξεταστική διαδικασία-Πιστοποίηση.

Έναρξη Σεμιναρίου Εξ΄Αποστάσεως 

 10/8/!2022, 19/8/2022 

Αιτήσεις Συμμετοχής έως 17/8/2022

 

Θεματικές ενότητες Πιστοποιητικού

 

Α΄ Κύκλος

Εισαγωγικές έννοιες  και ορισμοί

Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων (Sales management)

1.1 : Ορισμός – έννοιες

1.2 : Περιβάλλον Πωλήσεων

1.3 : Διεργασία Οργάνωσης και Διαχείρισης Πωλήσεων

1.3.1 : Σχεδιασμός Οργάνωσης Τμήματος

1.3.2 : Επιλογή & Πρόσληψη Στελεχών

1.3.3 : Εκπαίδευση Πωλητών

1.3.4 : Παρακίνηση-Αμοιβές ως αύξηση Παραγωγικότητας

1.3.5 : Έλεγχος – Αξιολόγηση παραγόμενου Εργου

 

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Τμήματος Πωλήσεων

2.1 : Προβλέψεις Πωλήσεων - Μέθοδοι

2.2 : Θέσπιση Υλοποιήσιμων Στόχων (S.M.A.R.T)

2.3 : Σχεδιασμός Περιοχών Πωλήσεων

2.4 : Στάθμιση Όγκου Εργασιών

2.5 : Οργάνωση & Κατανομή Πωλητών

2.6 : Παράγοντες Απόδοσης Πωλητών

2.7 : Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Προσωπικές πωλήσεις

3.1 : Δημιουργία Σχέσεων με Πελάτες

3.2 : Προσαρμοστική Πώληση

3.3 : Αποτελεσματική Δικτύωση στην Αγορά

3.4 : Ανακεφαλαίωση 3ης ενότητας

Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ΚΥΚΛΟΥ  

Β΄ Κύκλος

Επιχειρηματική ηθική

4.1 : Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία

4.2 : Κώδικας Δεοντολογίας Πωλήσεων

4.3 :  Πολιτικές, Πρακτικές και Κουλτούρα Πωλήσεων

4.4 : Ανακεφαλαίωση 4ης ενότητας

Δύναμη Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

5.1 : Παράγοντες της Αποτελεσματική Επικοινωνίας

5.2 : Επικοινωνία: Συμπεριφορά και Δεοντολογία

5.3 : Ενημερωτικές συναντήσεις

5.4 : Ανακεφαλαίωση 5ης ενότητας

Κατανοώντας τον Πελάτη

6.1 : Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή

6.2 : Η Αγοραστική Διαδικασία

6.3 : Δημιουργία Προσωπικού Portfolio

6.4 : Ανακεφαλαίωση 6ης ενότητας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

Γ ΄ Κύκλος

 Εντοπίστε τους πελάτες σας

7.1 : Συστατικά Επιτυχημένων Πωλήσεων

7.2 : Διαδικασίες Αναζήτησης Πελατών

7.3 : Μέσα Αναζήτησης πελατών

7.4 : Ανακεφαλαίωση 7ης ενότητας

Στρατηγικές προσέγγισης στις πωλήσεις

8.1 : ‘’Η πρώτη εντύπωση’’

8.2 : Σύναψη επαγγελματικών σχέσεων

8.3 : Διαλέγοντας Μέθοδο Διαπραγμάτευσης

8.4 : Ανακεφαλαίωση 8ης ενότητας

Ενότητα 9: Διαχείριση αντιρρήσεων

9.1 : Τύποι Αντιρρήσεων

9.2 : Στάδια Προσέγγισης Αρνητικών Πελατών

9.3 : Αντιμετώπιση αντιρρήσεων

9.4 : Ανακεφαλαίωση 9ης ενότητας